Vďaka rozpočtu v ReFISe máme presný prehľad o nákladoch a vieme dosahovať zisk.

COM-therm vymenil manuálne vypĺňanie v Microsoft Excel za okamžité sledovanie rozpočtu a nákladov.

Klient:

Spoločnosť COM-therm, je výrobca a dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovateľ distribučných sietí. Pôsobí v Komárne, kde prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta.

Produkt:

Presné sledovanie variabilných aj fixných nákladov a porovnanie s rozpočtom.

Cieľ implementácie:

Cenotvorba spoločnosti podlieha schvaľovaniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dôsledné sledovanie nákladov a rozpočtu je preto pre klienta kľúčové.

Vyššia efektívnosť:

Finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm, Ing. Beáta Šušanská vidí základné výhody systému ReFIS vo vyššej efektívnosti celého procesu. ReFIS umožňuje nahradiť manuálne prácne vyplňanie tabuliek v MS Excel okamžitým sledovaním rozpočtu a nákladov.

Presné sledovanie nákladov:

Vzhľadom k tomu, že cenotvorbu spoločnosti COM-therm určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, detailné sledovanie všetkých nákladových položiek je pre spoločnosť zásadné.

Prehľad v reálnom čase:

Pred zavedením ReFISu sledovali v spoločnosti COM-therm svoj rozpočet, náklady a ďalšie finančné ukazovatele jednoduchým, pracným a celkovo nie veľmi efektívnym spôsobom. Podľa vyjadrenia finančnej riaditeľky mali vytvorené tabuľky v Exceli, ktoré raz mesačne napĺňali dátami z účtovníctva.

Už krátko po zavedení ReFISu zaznamenali prvé pozitíva nielen zamestnanci ekonomického oddelenia, ale aj ďalší pracovníci. Dáta majú k dispozícii v reálnom čase, priebežne ako prichádzajú jednotlivé faktúry. Nemusia tak čakať na koniec mesiaca, aby získali dáta z tabuľky v MS Excel o čerpaní rozpočtu.

Nástroj k dosiahnutiu zisku:

Ak by spoločnosť COM-therm nesledovala počas roka svoje oprávnené náklady, mohlo by sa dokonca stať, že by nedosiahla povolený zisk, výsledkom by mohla byť aj strata.

Klient:

Spoločnosť COM-therm, je výrobca a dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovateľ distribučných sietí. Pôsobí v Komárne, kde prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta.

Produkt:

Presné sledovanie variabilných aj fixných nákladov a porovnanie s rozpočtom.

Cieľ implementácie:

Cenotvorba spoločnosti podlieha schvaľovaniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dôsledné sledovanie nákladov a rozpočtu je preto pre klienta kľúčové.

„Naša cenotvorba prebieha podľa pravidiel ÚRSO, ktorý nám stanovuje variabilné náklady ako aj fixné náklady. V ReFISe sledujeme rozpočet a jeho plnenie pre naše oprávnené fixné náklady, ako aj prípadné neoprávnené náklady, ktoré nemôžu vstupovať do cenotvorby“
B. Šušanská., finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm
„Naša skutočná cena tepla a teplej úžitkovej vody by nakoniec mohla byť vyššia ako cena schválená ÚRSO. Rozdiel by nám však už nikto nezaplatil, keďže my môžeme fakturovať iba schválenú cenu a žiadne ďalšie náklady naviac“
B. Šušanská., finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm

Digitalizujte spracovanie dokladov aj vy:

Zobraziť kontakt

Naši vybraní klienti