Vďaka rozpočtu v ReFISe máme presný prehľad o nákladoch a vieme dosahovať zisk.

COM-therm vymenil manuálne vypĺňanie v Microsoft Excel za okamžité sledovanie rozpočtu a nákladov.

Klient:

Spoločnosť COM-therm, je výrobca a dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovateľ distribučných sietí. Pôsobí v Komárne, kde prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta.

Produkt:

Presné sledovanie variabilných aj fixných nákladov a porovnanie s rozpočtom.

Cieľ implementácie:

Cenotvorba spoločnosti podlieha schvaľovaniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dôsledné sledovanie nákladov a rozpočtu je preto pre klienta kľúčové.

Vyššia efektívnosť:

Finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm, Ing. Beáta Šušanská vidí základné výhody systému ReFIS vo vyššej efektívnosti celého procesu. ReFIS umožňuje nahradiť manuálne prácne vyplňanie tabuliek v MS Excel okamžitým sledovaním rozpočtu a nákladov.

Presné sledovanie nákladov:

Vzhľadom k tomu, že cenotvorbu spoločnosti COM-therm určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, detailné sledovanie všetkých nákladových položiek je pre spoločnosť zásadné.

Prehľad v reálnom čase:

Pred zavedením ReFISu sledovali v spoločnosti COM-therm svoj rozpočet, náklady a ďalšie finančné ukazovatele jednoduchým, pracným a celkovo nie veľmi efektívnym spôsobom. Podľa vyjadrenia finančnej riaditeľky mali vytvorené tabuľky v Exceli, ktoré raz mesačne napĺňali dátami z účtovníctva.

Už krátko po zavedení ReFISu zaznamenali prvé pozitíva nielen zamestnanci ekonomického oddelenia, ale aj ďalší pracovníci. Dáta majú k dispozícii v reálnom čase, priebežne ako prichádzajú jednotlivé faktúry. Nemusia tak čakať na koniec mesiaca, aby získali dáta z tabuľky v MS Excel o čerpaní rozpočtu.

Nástroj k dosiahnutiu zisku:

Ak by spoločnosť COM-therm nesledovala počas roka svoje oprávnené náklady, mohlo by sa dokonca stať, že by nedosiahla povolený zisk, výsledkom by mohla byť aj strata.

„Naša cenotvorba prebieha podľa pravidiel ÚRSO, ktorý nám stanovuje variabilné náklady ako aj fixné náklady. V ReFISe sledujeme rozpočet a jeho plnenie pre naše oprávnené fixné náklady, ako aj prípadné neoprávnené náklady, ktoré nemôžu vstupovať do cenotvorby“
B. Šušanská., finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm
„Naša skutočná cena tepla a teplej úžitkovej vody by nakoniec mohla byť vyššia ako cena schválená ÚRSO. Rozdiel by nám však už nikto nezaplatil, keďže my môžeme fakturovať iba schválenú cenu a žiadne ďalšie náklady naviac“
B. Šušanská., finančná riaditeľka spoločnosti COM-therm

Sledujte budget a dosahujte vyšší zisk aj vy:

Zobraziť kontakt

Naši vybraní klienti